söndag 24 maj 2020

När grundades den första börsen

Börsen i Brugge 1309

När exakt människan började med organiserad börshandel är svårt att besvara och i slutändan blir det en definitionsfråga. Vad är en börs och vad är organiserad handel? För att inte glömma vad handlar man på en börs för att det ska anses vara en börs?


Som ni ser det blir en rent av filosofisk ekvation vilket påminner om en rubikskub. Jag kommer dock försöka besvara denna fråga genom att sno lite text från mig själv.

Modern eller omodern
Att byta varor och tjänster är någonting som är lika gammalt som de första primaterna och långt innan den första homo sapiens vandrade över jorden skedde den första transaktionen därför är det enklast om vi försöker begränsa kriterierna för en börs.

Dessa kriterier är följande:

1. Handeln ska vara organiserad.
2. Handeln ska vara återkommande.
3. Handeln ska ske i auktionsform.
4. Värdepapper som aktier, terminer och andra kontrakt ska kunna handlas via en börs.
5. Handeln ska bedrivas i eller under ett börshus oavsett om det är fysiskt eller digitalt.
6. Samtliga parter ska delta frivilligt.

Sedan måste vi även dela upp dessa börser i nutidens moderna börser och dåtidens gamla börser. Hur vi gör detta är relativt öppet för tolkning och beroende på var vi drar strecket i sanden kommer vi att få olika svar.

Några exempel på uppdelningar:

1. Dåtidens handel på de öppna slätterna i Europa och Afrika - Nutidens digitala börser.
2. Romarnas handel av kontrakt århundraden innan Jesus Kristus - Införandet av telefonhandel.
3. Medeltidens handel på stadens marknader och i värdhus - Grundandet av Nederländska Ostindiska Kompaniet 1602.

Texten idag kommer att gå in på samtliga exempel även om vi kommer att lägga fokuset på punkt 3.

Handeln på slätterna
Innan människan bodde i större samhällen och långt innan den första staden grundades bedrev vi handel. Ofta var detta byteshandel vilket skedde på bestämda platser där handeln främst drevs av viljan att kunna komma över varor och råvaror som annars inte var möjliga att införskaffa utan våld och plundring.

Denna byteshandel kunde bestå av två parter, en part ville byta björnskinn mot ett vapen eller redskap gjort av sten eller annat liknande material och en part vilket ville byta till sig en varm päls. Om de var överens om pris kunde ett byte av varor ske och en transaktion genomföras.

Detta var dock inte en organiserad handel eller en handel vilket bedrevs i ett börshus. Det var dessutom bara fysiska föremål och inte kontrakt eller värdepapper. Därav var detta inte börshandel.

Romarna
Romarna har grundat eller skapat många saker vi idag tar för givet och frågan är grundade de även världens första börs?.

Det som idag inte är lika känt som mycket av det vi annars får lära oss om romarna i skolan är att de faktiskt bedrev handel av kontrakt och tillgångar i en för den tiden organiserad handel. Det är även så att romarna var de första att forma de första företagen under namnet publicani vilket beroende på tolkning kan anses vara de första aktiebolagen.

Dessa publicani var små firmor av hantverkare vilka gick ihop för att tillsammans kunna buda på kontrakt när den romerska staten ville bygga ett nytt tempel, akvedukt eller en ny väg. Dessa kunde ibland växa till gigantiska verksamheter vilka anställde 100-tals om inte 1000-tals hantverkare. Ofta var dessa sponsrade av en eller flera senatorer vilka gjorde det i utbyte mot en andel av framtida inkomster och avkastning varav ett kontrakt skrevs mellan ``företaget´´ och sponsorn.

Dessa kontrakt eller avtal kunde sedan säljas eller köpas i Rom mellan romarrikets rika och inflytelserika individer.

Dock var även denna handel inte särskilt organiserad och handeln bestod av kontrakt vilka idag knappast skulle vara tillåtna för börshandel. Normalt bedrevs handeln även bara som en transaktion mellan två olika parter och inte i ett auktions liknande format vilket har blivit en viktig aspekt i modern börshandel.

Brugge 1309
Efter romarrikets kollaps kom sedan dåtidens ``aktiebolag´´ som sammanslutning i små firmor att dö ut och handel av olika kontrakt och avtal blev inte populärt innan mitten av medeltiden.

Under denna period kom handel av skulder och kontrakt i form av löften om kryddor och rikedomar från olika expeditioner att bli populärt. Det är även under denna period som sträckte sig mellan år 400-1400 som marknadsplatser ute på stadens torg kom att ersättas av handel vilket bedrevs inomhus i tehus eller värdshus. Vilket kan beskrivas som dåtidens börshus.

Den första kända värdepappershandeln vi känner till kom att upprättas 1309 i den belgiska staden Brugge vilket under denna period var västra Europas främsta handelscentrum och handeln skedde i hemmet hos en handelsman med det passande namnet Van der Beurze.

Handeln i det som kom att sedan kallas ``Börsen i Brugge´´ gjordes med främst varukontrakt eller dåtidens terminer. Denna handel bedrevs även regelbundet och under ett auktions liknande format vilket skulle kunna jämföras med den handel som bedrevs på de fysiska börsgolv i New York eller Stockholm.

Detta format kom sedan via sin popularitet att spridas över Europa och snart fanns det en handelsplats i alla större städer varav några bankirer i Venedig handlade med statliga statspapper under mitten av 1300-talet.

Det är även nu vi kan börja säga att den första omoderna börsen grundades även om det idag enligt en mer modern definition inte var en börs.

Antwerp 1531
Under 1400-talet kom sedan Antwerp att ersätta Brugge som västra Europas handelscentrum. Ett resultat bland annat från det att lågländerna Belgien, Nederländerna och Luxemburg slogs ihop under de så kallade Valois-Burgundy och Habsburg dynastierna.

Från att Antwerp hade runt 20 000 invånare under slutet av 1300-talet hade populationen vuxit till runt 100 000 mot mitten av 1500-talet och en stor del av denna ökning kom från att utländska handelsmän hade flyttat sin bas från Brugge till Antwerp.

Staden växte kraftigt i spåren av den ständigt växande koloniala handeln och under denna gyllene era byggdes stadens hamn ut, nya industrier som bryggerier, sidenväverier, sockerraffinaderier och en blommande diamantindustri grundades inom stadens portar.

År 1531 kom sedan ett nytt finansiellt centrum att grundas i och med att ett nytt börshus byggdes i Antwerp. Vilket är världens första byggnad byggd enbart i syfte att bedriva värdepappershandel. Innan 1531 hade majoriteten av handeln fortfarande skett i byggnader vilka i vanliga fall hade en annan funktion. Detta börshus var dock byggd för ett syfte och enbart detta syfte, handel med värdepapper.

Så där har ni svaret, den första börsen grundades 1531. Eller nu gör vi det för enkelt för oss. Även om denna börs egentligen lever upp till alla krav som ställs på en börs är det tyvärr inte Antwerp som får äran att bära titeln. Vi har nämligen ett ess kvar i rockärmen och det är börsen som kom att använda Antwerp som modell.

Amsterdam 1602
1602 gav det nyligen grundade Nederländska Ostindiska Kompaniet eller Vereenigde Oostindische Compagnie vilket var en sammanslagning av ett flertal mindre handelskompanier ut sina första aktiebrev.

Dessa aktiebrev är idag ansedd som de första aktierna och därför kom Amsterdam Stock Exchange att bli den första moderna börsen vilket tillhandahöll aktiehandel.

Vilket kan framstå lite orättvist mot tidigare börser men detta är den idag allmänt accepterade ``första´´ moderna börsen. Handel via denna börs var aktiv fram till 1997 då den slogs ihop med The European Options Exchange eller förkortat EOE vilket hade grundats 1978.

Idag börsen under namnet Euronext Amsterdam och ingår i Euronext vilket driver börserna i Amsterdam, Bryssel, London, Lissabon, Dublin, Oslo och Paris.

Börser grundade enligt den moderna definitionen sorterade efter årtal:

1. Amsterdam Stock Exchange, 1602.
2. Paris Stock Exchange, 1724.
3. Philadelphia Stock Exchange, 1790.
4. London Stock Exchange, 1801. Ersatte Royal Exchange, 1565 (1571).
5. Milan Stock Exchange, 1808.
6. New York Stock Exchange, 1817.
7. Frankfurt Stock Exchange, 1820.
8. Madrid Stock Exchange, 1831.
9. Toronto Stock Exchange, 1861.
10. Bombay Stock Exchange, 1875.

Stockholms Fondbörs
Tyvärr brukar de ekonomiska historikerna missa mindre länder som Sverige trots att vi alltid har varit ett relativt modernt och nytänkande land.

Under 1600-talet hade även handel av olika råvaror blivit ett vanligt inslag på Stortorget i Gamla Stan. Det skulle dock dröja fram till år 1767 innan stadens borgare och handelsmän bestämde att ett börshus skulle finansieras och byggas.

Bygget stod klart för invigning år 1778. För invigningsceremonin var Gustav III på plats och invigningen skedde i stora börssalen. Gustav var även på plats 8 år senare för att instifta grundandet av den Svenska Akademien år 1786.

Dock kom den aktiva börshandeln enligt den moderna definitionen att dröja till år 1863 och det är även detta år vilket grundandet av Stockholms Fondbörs brukar tillskrivas.

Stockholm blir världens modernaste börs
Om vi sedan hoppar framåt nästan 100 år i tiden till 1980 - 1990-talet kom sedan börsen i Stockholm att bli världens modernaste börs då hela börsen under en period var den enda börsen i världen vilket var helt datoriserad efter upphandlingen av det då nya systemet SAX.

Idag heter den svenska börsen Nasdaq OMX Stockholm eller Nasdaq OMX Nordic som då innefattar våra nordiska grannar och deras börser i Helsingfors, Köpenhamn, Island, Tallinn, Riga, Vilnius.

Sammanfattning
Vad är då svaret på frågan när grundades den första börsen ? Det är som ni förstår en lite komplicerad fråga vilket kräver lite definitions gymnastik. Är det 1309, Börsen i Brugge vilket fick sitt namn från Van der Beurze vilket påminner lite väl mycket om ordet börs eller är det år 1531 då den första byggnaden stod klar vilket hade byggts för enbart ett syfte, värdepappershandel.

Eller ska vi använda den mer moderna definitionen och svara år 1602 vilket är det år de första aktiebreven skapades. Eller för den delen ska vi hoppa fram till nutid och svara Stockholmsbörsen 1990-tal eftersom det är då börsen blev helt datoriserad.

Det enkla svaret är år 1602 vilket de flesta akademiker och av alla saker Guinness World Record är överens om. Du kommer i alla fall inte få fel på ett prov eller tenta i ekonomisk historia om du svarar år 1602 det garanterar jag.

Om några århundraden kanske kommer svaret på när grundades den första moderna börsen vara Stockholmsbörsen men till dess, svara Amsterdam 1602.

Mvh
RJE

lördag 2 maj 2020

Svenska Whiskypriser 2020
Ursprungligt inlägg 2018: Svenska Whiskypriser

Dagens inlägg kommer att vara en uppföljning på ett inlägg som jag skrev för nästan två år sedan. Liksom då som nu har jag gjort några avgränsningar och nedanför finner ni information gällande detta.

Sidor som har använts:

https://www.just-whisky.co.uk/ ,
https://www.scotchwhiskyauctions.com/ ,
https://whisky.auction/ ,
https://www.whisky-onlineauctions.com/ ,
https://www.whiskyauction.com/ ,
https://www.whiskyhammer.co.uk/ ,
https://www.bukowskis.com/sv ,
http://www.online.auktionsverket.se/


Valuta som Euro och Pund har omvandlats via:
https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/


1. Auktioner där slaget pris inte har godkänts eller uppnått reservationspris är inte medräknade.

2. Kostnader gällande frakt, försäkring och eller övriga avgifter är inte med i dessa beräkningar.

3. Flaskor med märken eller defekter som betydande skador eller saknad av kartong är medräknade utan någon form av avdrag.

4. Priser från privata försäljningar eller från oorganiserad handel finns inte med i dessa beräkningar.

5. Priset för utländska valutor har räknats fram via att använda Riksbanken.se där du kan ladda ned Excelfiler med datum och kurser för respektive valuta.

6. Då enbart månad och år har funnits som auktionsdatum har jag tagit priset som gällde den första dagen för den månaden. Det betyder att om auktionen var den 02-2007 så blir det 01-02-2007. När jag skrev inlägget 2018 använde jag mig av den sista dagen på månaden, anledningen för denna ändring är för att ge ett mer korrekt resultat.


Små noteringar
Om ni har läst mitt föregående inlägg så gjorde jag några antaganden innan jag satte mig ned och sammanställde datan från auktionerna och dessa var, flaskor med låg fyllning skulle vara billigare, skick på kartong och flaska skulle påverka priset negativt, specifika nummer som 1337,666 och 2222 skulle kosta mer och tid från release skulle driva upp priset.

Jag även denna gång kontrollerat detta mot underlaget:

1. Ingen auktion nämnde någon information angående fyllning och det gick inte att finna något underlag för att priset skulle påverkats av detta. Detta är även ett konstaterande jag kan göra denna gång.
2. Det finns underlag för att skick på flaska och kartong kan påverka priset. Detta har enligt min uppfattning styrkts och det brukar vara tydligast då det finns 2-3 identiska flaskor på samma auktion.
3. Det fanns vid tillfället inget tecken på att turnummer eller specifika nummer gav ett högre pris. Jag har inte heller denna gång kunnat utläsa något mönster.
4. Vad det gäller relationen pris kontra tid från release och att detta skulle påverkas av att antalet befintliga flaskor minskar och att detta i sin tur driva upp priset har visat sig stämma väldigt dåligt. Med undantag för väldigt små och unika släpp.Flaskorna
Liksom tidigare inlägg är den data som jag samlar in enbart på svensk Whisky och detta till följd av att det tar väldigt lång tid att samla in och sammanställa all information så att det blir något av värde. Det är även för den delen svensk Whisky som ligger mig varmt om hjärtat vilket gör att jag har ett personligt intresse av att veta vad som händer på andrahandsmarknaden.

Liksom tidigare är det främst Mackmyra och BOX (High Coast) som dyker upp på utländska auktioner men jag har nu lyckats fylla på med lite mer priser från destillerier som Smögen, Hven, Grythyttan, Bergslagen, Wannborga, Roslagen och Gotland. Dock vill jag framhäva att det fortfarande är väldigt få destillerier förutom BOX eller Mackmyra som har ett tillräckligt stort dataunderlag för att man ska kunna göra någon större analys av prisutvecklingen.


Preludium 01 - Mackmyra
Detta är Mackmyras första utgåva i det som blev 6 flaskor i serien Preludium. Just denna flaska heter De första dropparna och här ingår Whisky både från de första faten från deras pilot destilleri som var i drift 1999-2002, samt de första faten från destilleriet på Mackmyra Bruk.
Pris vid släpp: 439 kronor.
Släpptes: 6 mars 2006
Antal: 9400 varav 4000 via Systembolaget


Högsta pris: 2008-02-01, 5 983 kronor.
Lägsta pris: 2006-07-01, 636 kronor.
Medelvärde: 2358 kronor.
Senaste pris: 2020-04-01, 1334 kronor.


Preludium 02 - Mackmyra
Mackmyras andra släpp i serien Preludium med namn, Den svenska eken.
Pris vid släpp: 439 kronor.
Släpptes: 7 augusti 2006
Antal: 8400 varav 4536 flaskor via Systembolaget


Högsta pris: 2009-07-01, 5 896 kronor.
Lägsta pris: 2017-05-21, 370 kronor.
Medelvärde: 2026 kronor.
Senaste pris: 2020-04-01, 1 006 kronor.


Special:01 - Mackmyra
Mackmyras första släpp i serien Special, en serie som var avsedd för de speciella tillfällena och för de speciella personerna. Första flaskan heter Eminent sherry.
Pris vid släpp: 678.
Släpptes: 1 december 2008
Antal: Okänt varav 8000 flaskor via Systembolaget.


Högsta pris: 2013-09-01, 1 021 kronor.
Lägsta pris: 2019-12-01, 231 kronor
Medelvärde: 609 kronor.
Senaste pris: 2020-01-01, 470 kronor.


Rotspon Triple Wood Benjamin - Mackmyra independent
Mackmyra Rotspon Triple Wood serien är resultatet av ett samarbete mellan Mackmyra och von Have, Hamburg’s äldsta familjeägda vinproducent (grundad 1868).
Pris vid släpp: Okänt, runt 700-800 kronor
Släptes: 21 november 2015.
Antal: 438

Högsta pris: 2016-03-01, 1 354 kronor.
Lägsta pris: 2019-04-08, 498 kronor
Medelvärde: 973 kronor.
Senaste pris: 2019-08-05, 1 203 kronor.


Whisky biblioteket - Mackmyra
Detta var/är ett väldigt unikt och udda släpp inom Whiskyvärlden och bestod av en bok och hela 12 flaskor Whisky. De flaskor som ingick var Privus 1-6 och Preludium 1-6 och varje bibliotek har ett unikt nummer.
Pris vid släpp: 10 000 kronor.
Släpptes: 6 september 2006
Antal: 1000 bibliotek.


Högsta pris: 2010-12-15, 20 000 kronor.
Lägsta pris: 2019-12-11, 8 000 kronor.
Medelvärde: 12 683 kronor.
Senaste pris: 2020-04-08, 9 000 kronor.


The Challenger - BOX
Är den andra utgåvan från The Early Days Collection.
Pris vid släpp: 837 kronor.
Släpptes: 27 november 2014.
Antal: 5416 flaskor varav 5000 via Systembolaget.


Högsta pris: 2015-04-01, 1 642 kronor.
Lägsta pris: 2018-03-01, 484 kronor
Medelvärde: 842 kronor.
Senaste pris: 2019-09-04, 850 kronor.


The Pioneer - BOX
Den första officiella utgåvan från BOX och den första i Early Days Collection.
Pris vid släpp: 839 kronor.
Släpptes: 5 juni 2014
Antal: 6508 flaskor varav 5000 via Systembolaget och resterande lades undan till aktieägarna.


Högsta pris: 2020-04-08, 1 900 kronor.
Lägsta pris: 2017-05-21, 370 kronor.
Medelvärde: 1106 kronor.
Senaste pris: 2020-04-08, 1 900 kronor.


Archipelago 2015 - BOX
Detta är en serie som BOX årligen har släppt sedan 2015 i ett samarbete med Viking Line och Whisky Fair. Utgåvan går bara att införskaffa ombord på Cinderella vid mässan och sedan på båten vid vanliga avgångar om den inte skulle sälja slut.
Pris vid släpp: 899.
Släpptes: januari 2015
Antal 700 flaskor.

Högsta pris 2015-09-01: 4 309 kronor.
Lägsta pris: 2017-04-01, 1 117 kronor.
Medelvärde: 1987 kronor.
Senaste pris: 2018-01-01, 1 507 kronor.


Primör 3 Year - Smögen
Det första släppet från det väldigt populära destilleriet på västkusten. Faten som användes för detta släpp kom sedan att fyllas med sprit igen för Primör 6 Year (Revisited) som släpptes i slutet av 2019.
Pris vid släpp: 1 276 kronor.
Släpptes: 13 mars 2014
Antal: Runt 2 177 varav 1 616 via Systembolaget.

Högsta pris: 2018-05-16, 2 400 kronor.
Lägsta pris: 2017-05-08, 857 kronor.
Medelvärde: 1271 kronor.
Senaste pris: 2019-12-11, 1 800 kronor.

Seven stars NO. 03 - Hven
Detta är Hvens tredje släpp och flaskans namn Phecda kommer från Arabiskans fakhd ad-dybb som betyder ungefär björnens lår.
Pris vid släpp: 795
Släpptes: 6 mars 2015
Antal: Runt 3600 varav 3000 via Systembolaget.


Högsta pris: 2016-11-06, 781 kronor.
Lägsta pris: 2017-03-05, 501 kronor.
Medelvärde: 644 kronor.
Senaste pris: 2020-03-11, 613 kronor.


Sammanfattning och lite allmänt
När man nu två år senare tittar på dessa diagram är nog slutsatsen samma som den var 2018. Det har inte hänt så mycket under de år som flaskorna har funnits tillgänglig på marknaderna och detta är nog en slutsats jag måste dela. Det ser därför inge vidare ut för svensk Whisky som en ren investering.

1. Avgifter: Utöver de priser som jag har använt i mitt underlag tillkommer det en rad olika avgifter och kostnader från att köpa en flaska på auktion. Detta gör att slutpriset för en flaska i verkligheten kan vara allt från 15% till 30% högre än de priser som anges.

2. Svarta marknaden: Sedan Facebook slog ned på svenska sidor för Whisky har det varit lite svårare att ta reda på vad en flaska för tillfället går för men min uppfattning är följande. Det är tydligt att svenska privatpersoner på den svarta marknaden väldigt sällan är villig att sälja en flaska Whisky lägre än inköpspriset. Detta gör att variationerna är mindre och priset snäppet högre än vad de är på utländska auktioner.

3. Region: En stor del av den data jag har samlat kommer från utländska auktioner. En tydlig tendens är att svensk Whisky inte är lika het på kontinenten när den konkurrerar mot skotska flaskor. Detta gör att trots extra kostnader och avgifter kan köp via utländska auktioner vara värt besväret.

4. Ingen reservation: Inte alla auktioner har bestämda reservationspriser vilket innebär att om du är ensam om att lägga ett bud på 300 kronor så kan du vinna auktionen. Detta gör att svenska flaskor med mindre allmänt intresse försvinner i det övriga flödet. En Pioneer gick bland annat för 370 kronor den 21 maj 2017.

5. Mindre släpp: Nu har jag egentligen inte gått igenom något ultra limiterat släpp idag men tendensen tycks vara att mindre släpp på 50-200 flaskor är den väg som man ska välja om man vill få en bra avkastning.

6. Hype vid släpp: En annan tydlig tendens är att flaskor brukar vid släpp gå väldigt bra under de första månaderna för att sedan falla ned mot eller under inköpspris. Det går därför inte att utesluta att en stor del av uppgången i början kommer från att många köper 1 flaska för att behålla och sedan 2-3 för att flippa. Det betyder även att det kan vara värt att vänta 3-4 månader på att priserna ska gå ned igen.


Jag kommer liksom tidigare inlägg från 2018 säga att jag fortfarande tror att ett spekulativt köp av de flaskor som jag idag har avhandlat kommer att vara en vinnande strategi på några års sikt. Jag tror bland annat att det kan vara värt att slå till när man ser en Preludium 01 ligga ute för 1000 - 1500 kronor eller en Special:01 för under 500 kronor. I värsta fall kommer man i alla fall få tillbaka beloppet om/när man säljer flaskorna vidare.

Om inte annat ser det ut som att marknaden för svensk Whisky inte har drabbats lika hårt som de finansiella marknaderna under början av 2020. Med en caveat att inte alla auktionssidor har genomfört sina auktioner som planerat under mars-april. Jag har dessutom inte kunna se någon märkbar prisskillnad på den privata handeln.

I övrig vad det gäller Whisky så handlar det om tid. Du måste tänka på att för varje år som går försvinner en flaska eller två Preludium eller Primör. På sikt kommer troligtvis även svensk Whisky att bli värt en slant. Vi måste inte glömma att Mackmyra precis fyllde 20, vilket i Whisky termer är ungdomligt. Vänta till Mackmyra firar 50, då har troligtvis priset på flaskorna fått en riktig skjuts uppåt.

Med det sagt, ha en go helg

//RJE