lördag 19 september 2020

Agentteorin en ekonomisk teoriPS: En version av denna text finns på min webbsida Ekonomiivartid.se

Agentteorin, Principal-agentteorin eller Agentproblemet är en av de grundläggande teorierna inom ekonomistyrning och organisationslära. Teorin används främst inom ekonomisk litteratur men även inom undervisning avseende statsvetenskap för att förstå relationen mellan chefer och anställda, uppdragsgivare och uppdragstagare, väljare och förtroendevalda med flera.


Centrala begrepp inom agentteorin:
Agent/Utförare: Agenten eller utföraren är den individ som har fått ansvar eller makten att inom sitt område eller uppgift att ta beslut som påverkar företaget och dess ägare. Kan vara allt från inköp av fika till fikarummet, hantera leveranser till att teckna stora kundavtal.
Principal/Huvudman: Beroende på storlek och struktur av ett företag är detta ägaren eller en person ansvarig för agenten. Principalen har som uppgift att styra agenten till att de tar de beslut som gynnar företaget och dess ägare.
Kontrakt: Avser skrivna och oskrivna kontrakt vilka ska reglera organisationens medlemmar och deras agerande så att de samstämmer med företagets och ägarnas mål.
Agentkostnader: Kostnader för att delegera arbete till någon annan. Kan vara kostnader för incitamentsprogram, kostnader för övervakning, förlorad nytta till följd av dåliga beslut och mindre effektiv produktion.
Egenintresse: Risken enligt agentteorin baseras på att agenten kommer att agera för att maximera sin egen vinst och därav verka opportunistisk.
Informationsasymmetri: Då agenten normalt har mer information än principalen angående kunder, projekt och vad agenten faktiskt gör på sin arbetstid finns det en brist på transparens vilket agenten kan använda till sin fördel.

Agentteorin i kort
Agentteorin har som mål att förklara situationer där någon (agenten) utför något på någon annans (principalens) uppdrag och vilka konsekvenser denna delegering kan leda till. Teorin avser även att förklara hur skapandet av kontrakt kan styra agenten att genomföra sin uppgift enligt principalens vilja. Teorin kan även på ett grundläggande plan förklara relationen mellan företagets ägare, dess ledning och anställda.

Konflikten enligt agentteorin
Enligt agentteorin finns det inom organisationer en inbyggd intressekonflikt mellan bolagets ägare vilka önskar att maximera vinsten och bolagets anställda vilka enligt teorin avser att maximera sin egen ersättning och framtida karriärmöjligheter.

Agenten enligt denna teori antas agera opportunistiskt om de lämnas utan översyn eller uppföljning. Att agenten agerar opportunistiskt skulle i längden kunna drabba ägarna då det inte är självklart att agentens beslut för att tillfredsställa sina egna behov är dem som kommer att ge bäst resultat för organisationen som helhet.

Ett exempel enligt denna teori är att agenten kommer alltid välja att maska eller dra ned på arbetstakten och därav anstränga sig mindre om risken för att bli upptäckt är liten.

Agentrelationer
Då agentteorin kan appliceras brett på de flesta organisationerna och även på olika nivåer inom en organisation kan man beskriva dessa relationer som agentrelationer.

Exempel på agentrelationer är:

Ägare - Styrelse
Styrelse - Divisionschef
Divisionschef - Anställd
Beställare - Leverantör
Lärare - Elev
Tränare - Spelare
Statsminister - Röstare

Agentteorins syn på människan
Agentteorin gör vissa antaganden om människan och dess beteende och i teorin kokas dessa ned till tre punkter.

1. Människan kommer alltid att agera utifrån sina egna intressen.
2. Människan är av natur irrationell varav de beslut som tas av agenten bör anses vara irrationella eller i bästa fall begränsat rationell.
3. Människan försöker i det längsta undvika risk eller konsekvenser vilka kan drabba den egna individen.

Dessa antaganden kan framstå som negativa i relation till den enskilda individen men det finns dock en bakomliggande rationell logik bakom dessa antaganden. Varför skulle en agent inte vilja utnyttja sin position när den har möjlighet att göra det utan konsekvens? Kostnaden får ju någon annan stå för.

Agentteorins syn på organisationen
Teorin bygger vidare på sin negativa syn avseende människan när den gör vissa antaganden om organisationen och de agentrelationer som uppstår.

1. I organisationen kommer det alltid finnas en nivå av Informationsasymmetri mellan agenten och principalen.
2. I organisationen kommer olika medlemmar att ha olika mål varav konflikter kommer att uppstå mellan agenten och principalen.
3. I organisationen eftersträvar principalen eller bolagets ägare alltid högre effektivitet.
4. Oavsett storlek eller struktur går det alltid att finna agentrelationer varav kontrakt går att införa.

Även dessa antaganden finner viss logik. En lagerarbetare kommer alltid att ha ett informationsövertag om vad som sker i lagret jämfört med en butikschef. Det kommer alltid finnas utrymme för att konflikter kan uppstå mellan de som är anställda och de som styr. Och slutligen kommer företagets ägare alltid förvänta sig högre effektivitet och i längden en högre vinst.

Praktiska exempel

Exempel1:
Emma har precis blivit klar med sina ekonomistudier och har fått ansvaret för att effektivisera en större butik där Kalle jobbar på lagret. Emma misstänker att Kalle som har jobbat på lagret under några år nu inte är tillräckligt effektiv och att det borde vara möjligt att minska tiden det tar för honom att ta emot nya leveranser. Till sin hjälp har Emma läst om agentteorin och har bestämt sig för att mäta tiden det tar för Kalle att plocka av en pall med varor för att sedan införa ett digitalt kontrollsystem där Kalle prickar av varje pall som han plockat av.

Efter ett tag upptäcker Emma att Kalle tar dubbelt så lång tid på sig att plocka av pallarna än vad det borde ta och konfronterar Kalle angående detta. Det visar sig att i sin iver att effektivisera så har Emma missat att Kalle som jobbar ensam på lagret inte bara hanterar leveranser utan även hjälper kunder som ska hämta sina beställningar, kör ut varorna till butiken och placerar lagervarorna på rätt plats i lagret.

När Emma nu har tagit med denna nya information i sin beräkning upptäcker hon att Kalle inte alls jobbar långsamt utan har delegerats för många arbetsuppgifter. Hon bestämmer sig för att delegera ansvaret för uppackningen av varor i butiken till butikspersonalen och upptäcker ganska snart att hela butiken jobbar mycket effektivare och att Kalle nu jobbar 25% snabbare.

Exempel2:
Under en årsstämma i ett bolag har ett beslut tagits om att öka incitamentsprogrammet för bolagets ledningsgrupp med 10 miljoner per individ i en engångsbonus om de under de kommande 12 månader lyckas att lyfta vinsten per aktie med 1 krona.

Under de kommande 12 månaderna lyckades bolaget att generera ett kraftigt vinstlyft om 80 öre, 20 öre kort om målet om 1 krona. Marcus som är VD inser att han kommer att gå miste om bonusen på 10 miljoner och övertygar Philip att bolaget borde använda en del av företagets kassa för att köpa tillbaka lite aktier från marknaden. Denna manöver skulle kunna peta vinsten precis över målet och därav göra ledningsgruppen berättigad till bonusen.

Planen sätts till verket och Marcus får när böckerna stänger för helåret sin bonus om 10 miljoner utbetald eftersom vinsten per aktie hade ökat med 1,1 kronor. Dock framgår det för bolagets aktieägare att Marcus egentligen har handlat omoraliskt eftersom 30 öre av ``vinsten´´ kommer från bolagets egen kassa och är en effekt av att vinsten nu delas på färre aktier än vad de gjorde innan. Men eftersom Marcus inte har gjort något fel får han behålla bonusen.

När årsstämman nästa år tar beslut om ett liknande incitamentsprogram har förslaget ändrats från vinst per aktie till vinst per aktie exkluderat förändringar i antalet aktier.

Minimera risken
För att minimera risken att agenten väljer att agera i strid mot principalen eller utnyttjar Informationsasymmetrin kan organisationen skapa kontrakt vilka kan både vara skrivna och oskrivna varav deras mål är att styra organisationens medlemmar till ett mer önskvärt resultat.

Dessa kontrakt kan dock översättas till några punkter:

Kontrollsystem: En organisation kan investera i regelstyrning vilket betyder att principalen övervakar agenten via ett kontrollsystem. Detta kan avse allt från indirekt övervakning via kameror, loggar, rapporteringssystem men även att direkt fysiskt kontrollera agenten på dess arbetsplats.
Incitamentsprogram: Organisationen kan enligt principen om morot och piska belöna val och beslut vilka överensstämmer med ägarnas intresse eller belöna uppnådda mål med olika bonussystem.

Dock kan dessa system bli väldigt dyra och byråkratiska vilket leder till att de tär på resurserna och fungerar kontraproduktivt. Dessa kostnader kan sammanfattas som agentkostnader, eller kostnaden för att delegera arbete.

Kritik
Den främsta kritiken mot agentteorin är det faktum att teorin antar att agenten alltid är opportunistisk i sitt handlande. Denna kritik grundar sig bland annat i det faktum att agentteorin utgår från att det bara är materiella saker som styr agentens handlingar utan någon hänsyn till immateriella saker som människans grundläggande behov.

Behov vilka kan översättas till hälsa, välmående och självuppfyllelse eller andra immateriella föremål som kan värderas högre av agenten än materiella saker som en högre inkomst.

Kritiker har även påpekat att antaganden om att agenten av natur alltid väljer den minst ansträngande lösningen stämmer dåligt med andra teorier om mänskligt beteende. Bland annat går mot det faktum att människan har en tendens att välja det alternativ som anses vara det moraliskt och etiskt korrekta valet framför det som kan framstå som enklast.

Vi brukar benämna detta som altruism, hederlighet eller helt enkelt det faktum att människan brukar vara mer omtänksam och försiktig med någon annans egendom.

Begränsningar i agentteorin
Agentteorin har trots dess relativt enkla antaganden en viss begränsning när det kommer till tillämpning i praktiken. Vilket grundar sig i att det inte alltid är självklart vilken form av kontrakt som bör användas för varje angiven situation. Det är även oklart hur en kontrollmekanism bör implementeras för att få det resultat principalen önskar eller till vilken kostnad detta bör ske.

- Incitament kan manipuleras och ge oönskade effekter.
- Att inför olika kontrollsystem innebär inte att dessa fungerar om ingen följer upp dem.
- Kontrakt fungerar bara om man samtliga parter har accepterat dem.
- Kostnaden för kontroll och uppföljning kan överstiga nyttan och fungera kontraproduktivt om det blir för byråkratiskt.
- Alla organisationer är olika.

Sammanfattning/Avslutning
Agentteorin har sedan dess framväxt under 1970-talet genomgått ett antal olika revisioner och det finns idag ett flertal olika förlängningar av den vilka bland annat har tagit en mer positiv syn på människan och dess roll i organisationen. Dock kan man säga att grunden är densamma idag som den var då:

1. Agentteorin försöker förklara effekten och kostnaden för delegering av arbete.
2. Agentteorin försöker förklara hur en organisation kan utforma kontrakt så att agenten agerar utifrån principalens intressen.

Även om agentteorin har kommit att kritiseras för sin alltför enkelspåriga syn på organisationer och de medlemmar som ingår i dessa har den genom sin generella karaktär fortfarande en dominant position inom den ekonomiska världen och tillämpas fortfarande i många sammanhang. Teorin brukar även väldigt ofta i ekonomisk litteratur få ett eget stycke inom ekonomistyrning och organisationslära när dessa behandlar ämnen som redovisning, revision, styrelsesystem och incitamentsprogram. De som studerar statsvetenskap har även dem säkert sprungit på denna teori.

Med det sagt så hoppas jag ni har en go helg,

///RJE måndag 7 september 2020

Försäkra din samling(Whisky)

                            SOTHEBY'S
Detta är information insamlad från samtal med mitt eget försäkringsbolag, diskussioner på olika forum och information hämtad från ett antal hemsidor. Därför ska detta enbart ses som en fingervisning och inte ett definitivt svar.

Ni bör alltid rådfråga ert försäkringsbolag om ni känner en viss oro för att er samling inte är korrekt skyddad mot diverse olyckor, stölder och katastrofer.

Med det sagt låt oss prata försäkringar gällande din Whiskysamling eller samlingar överlag.

Vad gäller för dig?
En mycket enkel fråga vilket tyvärr är omöjlig att besvara utan att låta som en jurist. Det beror på.

Anledningen för detta totalt värdelösa svar är att olika försäkringsbolag ser på samlingar vilka delvis eller helt har gått förlorade väldigt olika. För vissa täcker den vanliga hemförsäkringen alla former av skador på din samling medan andra brukar anse att Whiskysamlingar och samlingar generellt inte ingår i den vanliga hemförsäkringen utan bör skyddas via en tilläggsförsäkring/sakförsäkring. Där är det enklast att ringa ditt försäkringsbolag och fråga dem vad som gäller för dig specifikt.

Hemförsäkringen
Mellan tummen och pekfingret brukar den vanliga hemförsäkringen skydda skador, stölder och olyckor på lösöre med ett belopp på mellan 1 - 1 500 000 kronor.

Varav nyckelordet i detta fall är lösöre. Om ditt försäkringsbolag anser att din samling faller under kategorin lösöre är samlingen mer eller mindre skyddad på samma sätt som din telefon, dator, tavla, konstverk och eller annat föremål så länge föremålet är i ägarens hem. Detta är troligtvis det vanligaste svaret men här gäller det att hålla koll.

Normalt avser försäkringen av lösöre ett relativt lågt belopp upp till maximalt bara runt 1 - 1,5 miljon kronor allt beroende på försäkringsbolag. Ett belopp som kan kännas högt när man börjar sin samling men som blir relativt lågt om du råkar äga några äldre japanska flaskor från till exempel Ichiros Whiskyserie eller man råkar ha några gamla Muminmuggar ståendes i vitrinskåpet. Det gäller även att hålla koll på det finstilta det är inte alltid självklart att beloppet som anges som maximum alltid gäller, normalt finns det ett tillägg vilket begränsar den totala summan.

Därför kan det vara bra att vid tillfälle kontrollera att värdet på samlingen inte överstiger det eventuella försäkringsbeloppet som du har tecknat för att undvika risken att vara underförsäkrad.

Att notera avseende hemförsäkringen är att försäkringsbolag kan lägga in text vilket avser stöldbenägna föremål och om dessa ska inkluderas eller exkluderas från den allmänna hemförsäkringen. Det är inte självklart att en exklusiv klocka eller en unik flaska Whisky täcks av hemförsäkringen eftersom dessa kan anses vara av högt intresse för tjuven.

Utökad hemförsäkring/sakförsäkring
Beroende på vilket försäkringsbolag du använder kan de erbjuda ett högre belopp avseende försäkringsbeloppet och då i utbyte mot en högre premie. Om de då erbjuder en utökad försäkring för lösöre via hemförsäkringen eller om de rekommenderar en sakförsäkring kan variera beroende på bolag.

Dock är rekommendationen i detta fall att sätta försäkringsagenten mot vägen och fråga om denna höjda försäkring verkligen täcker det behov som du efterfrågar. Tyvärr händer det oftare än vad man kan tro att personer utgår från att en tilläggsförsäkring eller ett högre försäkringsbelopp innebär att försäkringen kommer att täcka allt mellan himmelen och jord. Detta är desvärre inte sant. En vulkanförsäkring kommer till exempel oavsett vilken premie du betalar aldrig täcka skador orsakade av en flodvåg som har startats till följd av ett vulkanutbrott.

Allrisk/drulle
En populär försäkring är drulle och troligtvis är det denna som de flesta personer kommer i kontakt med när olyckan är framme men dessvärre täcker denna försäkring väldigt små belopp, runt 40 000 - 200 000 kronor.

Denna försäkring är i sig inte dålig om man råkar tappa en ensam flaska i golvet men när samlingen växer och blir lite äldre inser man ganska snabbt att en flaska köpt på 80-talet för 1000 kronor kan betinga ett värde som bara den överstiger drulleförsäkringen. Därav bör man inte utgå från att denna försäkring kommer att täcka din samling på 200-300 flaskor.

Vad kräver försäkringsbolagen?
Detta är kanske den viktigaste frågan av dem alla. Vad kräver försäkringsbolaget av dig som är försäkringstagare för att försäkringen ska täcka skador, olyckor och stöld?

Detta är en fråga som egentligen inte har ett enkelt svar och svaret blir även denna gång det beror på.

Men om vi ändå ska ge någon form av svar som hjälper er på vägen kan vi konstatera följande. Förutom att faktiskt äga det specifika föremålet eller samlingen som ni avser att försäkra är all form av underlag och "bevis" som kan styrka att du faktiskt har haft flaskan eller föremålet i din ägo en bra utgångspunkt.

Bilder, video, Excel, kvitton och värderingsunderlag är samtliga en bra början. Vad som gäller för ett specifikt försäkringsbolag är svårt att säga och här är det enklast att kontakta dem för att få svar på denna fråga. Det generella svaret verkar dock vara att bilder är ett önskvärt underlag som de flesta försäkringsbolagen accepterar.

Krav på förvaring
En annan vanlig fråga är hur ska man förvara en Whiskysamling på ett så säkert sätt som möjligt och i detta fall är nog svaret, som du brukar förvara din Whisky.

Då Whisky bör förvaras mörkt, tempererat och i skydd mot de yttre element brukar den normala förvaringen av en Whiskysamling i källaren längst in i en vrå utan fönster för insyn vara en relativt säker plats.

Jag personligen förvarar min egen samling idag i en källare där flaskorna står på en lagerhylla i stål där maxbelastningen är 150 kg per hyllplan.

Vitrinskåp eller skåp överlag med glashyllor skulle jag undvika till varje pris i alla fall om samlingen inte ska stå framme på display. Men även då skulle jag akta mig för glas eftersom skåp av denna typ normalt enbart är konstruerade för 10-15 kg per hyllplan.

Sedan gäller nog sunt förnuft. Samlingar placerade på marknivå med insyn via ett vanligt fönster som ligger ut mot gatan kommer tyvärr till slut få besök av någon nyfiken och bör därför inte ses som ett optimalt ställe. Frågan skulle även kunna bli om en flaska som står framme på display där människor utan ansträngning kan se den bör anses som stöldbenägen.

Jag skulle även ta proaktiva steg för att skydda samlingen mot barn, husdjur och andra nördar. Detta då risken för att en flaska kan hamna i golvet eller att någon "råkar" hjälpa dig öppna en flaska ökar markant.

Öppnade flaskor
Det man inte ska glömma är att Whisky i grunden bara är en produkt tillverkad för konsumtion och när korken/förslutningen är bruten är värdet i mångt och mycket 0.
Detta då Whisky i och med kontakt med syre kommer sakta men säkert ändra karaktär.

Därav skulle jag vilja påstå att en öppnad flaska Whisky inte går att försäkra hos ett försäkringsbolag överhuvudtaget.

Detsamma gäller sampels. Vilket är för dem som inte vet vad detta är för något så är det små flaskor innehållande Whisky som någon har valt att dela upp antingen för att byta, sälja eller dela med sig av sin Whisky utan att själv gå miste om att kunna avnjuta resten av innehållet från den ursprungliga flaskan.

Därför om du har några flaskor öppnade hemma i ditt skåp, glöm inte att dricka dem.

Vilket värde ersätter försäkringen?
Av regel är det marknadsvärdet som försäkringsbolaget utgår ifrån och du bör därför inte vara orolig för att du enbart kommer att få ersättning för inköpspriset på en flaska som du köpte för 20 år sedan.

Det kan ju hända mycket under 20 år avseende värdet och exklusiviteten för en one of a kind flaska Whisky.

Nej, generellt kan du hävda att det är det aktuella priset på auktionsmarknaden som bör gälla som utgångspunkt för din flaska eller samling. Om försäkringsbolaget agerar som de bör kommer de även ta hjälp av en expert på området för att bedöma skadans omfattning.

Om det ändå skulle uppstå en konflikt i ett försäkringsärende har de flesta försäkringsbolagen en procedur för detta. Vad detta innebär för ett specifikt försäkringsbolag är svårt att säga men det kan innebära att en sekundär värdering sker eller att parterna går via en skiljedomstol. Detta bör finnas reglerat i samtliga försäkringshandlingar.

Bör jag värdera min samling?
Min personliga uppfattning är att om du misstänker att värdet på en samling börjar närma sig en betydelsefull del av din ekonomi så bör du kontakta en part som kan göra en oberoende värdering.

I Sverige bör detta vara Bukowskis som man vänder sig till när det kommer till samlingar i form av Whisky. Detta då de hanterar försäljningen av alkoholhaltiga produkter på den svenska andrahandsmarknaden på uppdrag av Systembolaget.

Annars om man ska ta en siffra på måfå bör samlingar över miljonen definitivt värderas och kontrolleras av en utomstående som kan styrka samlingens äkthet och värde. Om detta kostar några tusen så får det göra det, i slutändan kan det visa sig vara en billig försäkring om det skulle uppstå en dispyt mellan dig och försäkringsbolaget.

En rekommendation i detta fall är att inte vänta alldeles för länge mellan värderingstillfällena. Du bör värdera din samling ungefär lika ofta som din bostad. Vilket bör om jag inte minns fel vara något som kan göras var 5 år.

Sammanfattning
Nu har jag förhoppningsvis i alla fall svarat på några frågor angående försäkringen kring en samling av Whisky.

Detta bör dock som jag redan har nämnt inte ses som ett definitivt svar utan mer som en fingervisning. Vad som gäller just för dig specifikt kan bara ditt försäkringsbolag svara på och därför är min rekommendation att du kontaktar dem för att ta reda på vad din försäkring faktiskt täcker.

Tyvärr räcker det inte med att läsa igenom försäkringsunderlaget som du fick skickat till dig vid tecknandet av din hemförsäkring för 10 år sedan. Troligtvis har bolaget genomfört små ändringar avseende formuleringar, det finstilta och exkluderingar sedan dess. Vilket är deras rätt att göra men som tyvärr brukar vara ganska luddiga att förstå sig på varje gång de förnyar villkoren i samband med den årliga förnyelsen.

Med det sagt hoppas jag ni har en go vecka,

//RJE